Aktualności

Usługa badawcza

Informacja o wyborze wykonawcy usługi

W związku z ubieganiem się o przyznanie Grantu w ramach Projektu "Dolnośląski Bon na Innowacje" (nr Projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/17) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., niniejszym oświadczam/y, że przeprowadzono procedurę wyłonienia oferty, w wyniku której wybrano Wykonawcę Usługi pod tytułem: „Wykonanie numerycznych badań zderzenia pojazdu z barierą łukową w 8 wariantach różniących się od siebie energią uderzenia wynikającą z różnych mas i rodzajów pojazdów oraz różnej prędkości uderzenia pojazdu w barierę”. Oferta upubliczniona została poprzez skierowanie zapytań drogą mailową oraz umieszczenie na stronie internetowej.

 Wyłoniono Jednostkę naukową:

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA KATEDRA KONSTRUKCJI I BADAŃ MASZYN
Ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

Więcej